Zobacz nasz fanpage Google+
Tweety na temat @Zachodniopomorz

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

Cena 1.00 zł
Nazwa SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI
Kategoria Biznes i współpraca
Region cała Polska
Miejscowość 30-229 Kraków
Superoferta

Opis


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
WIERZYTELNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI
Na podstawie postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 29 września 2017 roku, sygn. akt VIII GUp 2/14/S Syndyk masy upadłości Piotra Skrobowskiego w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży za zgodą Sędziego-Komisarza w drodze sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność Upadłego wobec spółki PMM sp. z o.o. w Zielonkach (KRS 0000274764), a wynikającej z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 4 września 2015 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział IV Gospodarczy, sygn. akt IV GNc 3166/15/S, opatrzonego klauzulą wykonalności oraz klauzulą Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt Km 15829/15.
Sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności odbywać się będzie na następujących warunkach:
1. Sprzedaży podlega Wierzytelność określona w postanowieniu Sędziego-Komisarza z dnia 29 września 2017 roku, sygn. akt VIII GUp 2/14/S.
2. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, oferującego najwyższą cenę i spełniającego pozostałe warunki Sprzedaży.
3. Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.
4. Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania, o ile spełnia pozostałe warunki Sprzedaży.
5. Oferta musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oferenta z aktualnym zaświadczeniem z odpowiedniego rejestru (w tym w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej jednoosobowej działalności gospodarczej nr PESEL i nr dowodu osobistego;
b) dokumenty potwierdzające upoważnienie (reprezentację) osób podpisujących ofertę;
c) własnoręczny podpis składającego ofertę;
d) proponowaną cenę (cena winna zostać podana kwotowo i słownie) i sposób zapłaty;
e) nr konta na który należy dokonać ewentualny zwrot wadium;
f) oświadczenie zawierające zgodę na pokrycie opłat związanych z nabyciem Wierzytelności tj. „oświadczam, iż wyrażam zgodę na pokrycie wszelkich opłat związanych z nabyciem wierzytelności Piotra Skrobowskiego wspólnika spółki cywilnej Twierdza w upadłości likwidacyjnej w Zielonkach”;
g) oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie jestem: syndykiem, Sędzią-Komisarzem, przedstawicielem Upadłego, małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samem linii i stopniu ww. osób”;
h) oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami mającymi za przedmiot sprzedawaną wierzytelność oraz zobowiązanie do nie zgłaszania w przyszłości roszczeń z tego tytułu;
i) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Warunków Sprzedaży i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń;
j) bankowe (w tym wydruk z rachunku bankowego) potwierdzenie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty wadium nie jest wymagane w przypadku wpłaty w kasie w Biurze Syndyka;
k) zezwolenia, zgody - jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane.
6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 1/3 oferowanej kwoty na konto nr: 45 1090 2053 0000 0001 2271 8857, bądź w kasie w Biurze Syndyka (Aleja Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków) najpóźniej w dniu 5 lutego 2018 roku, przy czym za datę wpływu wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego masy upadłości, bądź datę wpłaty do kasy w Biurze Syndyka.
7. Oferty należy składać do dnia 5 lutego 2018 roku, do godziny 13:00, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie z napisem „Sprzedaż Wierzytelności P. Skrobowski - 07.02.2018” w biurze syndyka tj. pod adresem: Aleja Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków lub operatorem pocztowym/kurierem, przy czym decyduje data wpływu do Biura Syndyka
8. Zapłata ustalonej ceny nastąpi przed zawarciem umowy sprzedaży.
9. Po dokonaniu wyboru oferenta jego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone po rozstrzygnięciu Sprzedaży.
10. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jak również do jej odstąpienia bez podania przyczyny.
11. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.
12. Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka (Aleja Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków) w godzinach od 9:00 do 17:00 we wszystkie dni powszednie, lub w uzgodnionym telefonicznie terminie - nr tel. (12) 623-05-91.
13. Wszelkie opłaty związane z nabyciem wierzytelności ponosi nabywca.
14. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2018 roku, godz. 13:00, w miejscu: Biuro Syndyka masy upadłości: Aleja Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk masy upadłości.
15. Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone (jak również w Warunkach Sprzedaży) oraz zaproponowanych cen nabycia.
16. Osoba (osoby), której oferta zostanie wybrana, jest zobowiązana stawić się w wyznaczonym przez Syndyka miejscu i terminie celem zawarcia umowy sprzedaży. Cała oferowana kwota powinna wpłynąć na rachunek masy upadłości, bądź zostać uiszczona w kasie w Biurze Syndyka, najpóźniej przeddzień zawarcia umowy sprzedaży.
17. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka lub Sędziego – Komisarza na każdym etapie bez podania przyczyny.

zgłoś błąd w ogłoszeniu

Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy

Joanna Wątroba

Gadu:
Skype:


Treść wiadomości*


Twój e-mail* Nr telefonu
lub
Podaj kod z obrazka
Mapa dojazdu:
Strona główna     |     O nas     |     Kariera     |     Kontakt     |     Regulamin     |     Nota prawna
Copyright © 2012 notka24.pl
Wykonanie i utrzymanie N-SOFT
0.0718s 0.99MB